سه شنبه 1396/11/3 - 17 : 9
مشخصات امام جمعه
مجتبی عیدی
مجتبی عیدی
دمق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/24
سوال بیجا
ارتباط با امام جمعه