سه شنبه 1396/11/3 - 12 : 9
مشخصات امام جمعه
مجتبی عیدی
مجتبی عیدی
دمق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/31
محرم
ارتباط با امام جمعه