سه شنبه 1396/11/3 - 14 : 9
مشخصات امام جمعه
مجتبی عیدی
مجتبی عیدی
دمق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/7
جهاد خاص و جدید امام حسین(ع)
ارتباط با امام جمعه