سه شنبه 1396/11/3 - 19 : 9
مشخصات امام جمعه
مجتبی عیدی
مجتبی عیدی
دمق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/3
هیبت العسکریه
ارتباط با امام جمعه